Skip to main content

КОНСУЛЬТУЄ МІНСОЦПОЛІТИКИ: ПРО ТРУДОВИЙ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВОРИ

Жінці пропонують роботу за строковим трудовим договором, але не вимагають трудової книжки? Можливо це цивільний договір?

 

Відповідь. За чинним законодавством виконання робіт, надання послуг громадянином може проводитися як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема на підставі трудової угоди, що в законодавстві визначено як цивільно-правовий договір.

 

Згідно з ч. 1 ст. 21 КЗпП трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.
Якщо робота (надання послуг) виконується не за трудовим договором, а за договором підряду (цивільно-правовий договір), трудові відносини не виникають.
Крім того, відповідно до п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. №58, зареєстрованим у Мінюсті України 17.08.93 р за №110 (далі – Інструкція №58), трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Тому запис про роботу за цивільно-правовим договором до трудової книжки не заноситься.
Цивільно-правовим договором є будь-який вид договору, що укладається відповідно до вимог не трудового, а цивільного законодавства. Порядок укладання договорів підряду (на виконання певних робіт) регулюється главою 61 Цивільного кодексу України.
Відповідно до ст. 837 цього Кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з передаванням її результату замовникові.
Зважаючи на викладене, за наявності ознак, притаманних саме для трудових відносин (посада передбачена штатним розписом, працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку тощо), має укладатися трудовий договір, а за наявності ознак, притаманних цивільно-правовим відносинам, мають укладатися відповідні цивільно-правові договори. Це правило спрямоване на уникнення випадків підміни фактичних трудових відносин цивільно-правовими.
Відповідно до ст. 23 КЗпП трудовий договір може бути:
безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
таким, що укладається на час виконання певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
За частинами 2 і 3 ст.24 КЗпП під час укладання трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, та інші документи.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
За пунктом 2.4 Інструкції №58 усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видавання наказу (розпорядження), але не пізніше від тижневого строку, а в разі звільнення – в день звільнення і мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження).