Skip to main content

ПРО ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Чи обов’язково мають бути посадові інструкції працівників на підприємстві?
Хто зобов’язаний розробляти та затверджувати посадові інструкції?
Чи можуть до посадової інструкції вноситися зміни або доповнення?

За частиною 1.ст.21 КЗпП трудовий договір є угодою між власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Трудова функція працівника є однією з основних умов трудового договору, яка визначається відповідно до його конкретної роботи, кваліфікації, професії

Під час прийняття на роботу працівника власник або уповноважений ним орган пропонує йому виконання робіт за посадою (професією) відповідної категорії (розряду), передбаченою у штатному розписі підприємства.

На основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису власник або уповноважений ним орган розробляє та затверджує посадові інструкції. Наявність посадових інструкцій є обов’язковим елементом на кожному підприємстві, в установі, організації.

Посадова інструкція регулює організаційно-правовий статус працівника і визначає його конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які потрібні для забезпечення ефективної роботи працівників.

Якщо до штатного розпису вводяться нові посади, то потрібно додатково розробити також відповідні посадові (службові) інструкції.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний мати в наявності відповідно до норм законодавства розроблені посадові інструкції працівників.

Посадові інструкції складаються для всіх посад (професій), зазначених у штатному розписі.

Зазвичай розробляти посадові інструкції може керівник структурного підрозділу, де працює особа,безпосередній керівник або представник кадрової служби.

Посадові інструкції мають відображати повний перелік завдань та обов’язків працівника, його повноважень, відповідальності.

Посадові (робочі) інструкції працівників підприємств, установ, організацій вводяться з метою чіткого визначення вимог, що ставляться до певної категорії працівників, раціонального розподілу обов’язків між працівниками, наділення працівників потрібними правами, підвищення відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.

Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розпису, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі професій України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Посадові (робочі) інструкції розробляє і затверджує власник або уповноважений ним орган, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників й особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Після затвердження посадової інструкції керівником або уповноваженим ним органом вона має бути доведена до відома працівника під підпис.

Посадова інструкція є кадровим документом, у якому визначено конкретні завдання та обов’язки працівника, його права й відповідальність. Ознайомлення працівника з посадовою інструкцією під підпис унеможливлює виникнення спору про зміст трудових функцій працівника, а також спору у зв’язку з порушенням працівником трудових обов’язків.

Таким чином, за наявності посадової (робочої) інструкції працівник буде чітко знати права та обов’язки, які покладені на нього під час виконання ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним та власником або уповноваженим ним органом. З приводу їхнього виконання.

Отже, посадова інструкція дає можливість чітко визначити функціональні обов’язки працівника, який обіймає конкретну посаду.

Під час прийняття на роботу працівника власник або уповноважений ним орган роз’яснює йому його права та обов’язки, відображені в посадовій інструкції.

Крім того, відповідно до ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

- роз’яснити працівникові його права й обов’язки, поінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права на пільги ы компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

-  ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його потрібними для роботи засобами;

-   проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії гігієни праці, і протипожежної охорони.

До посадової інструкції можуть вноситися зміни та доповнення.

Змін та доповнення до осадової інструкції вносить власник або уповноважений ним орган. Внесення таких змін можливе тільки за згоди на це працівника.

Слід зазначити, що внесення до посадової інструкції змін, обумовлених зміною назви підприємства, структурного підрозділу, не потребують згоди працівника.

А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

За матеріалами роз’яснення Юрдепартаменту Мінсоцполітики України