Skip to main content

ПРЕМІЮВАННЯ ГОЛІВ ПЕРВИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛОК

Чи можна преміювати за рахунок коштів підприємства голів первинних профспілкових організацій, якіпрацювали на посадах господарської діяльності на підприємстві, а потім були обрані на посаду голови ППО?

За статтею 7 Закону Україи «Про колективні договори і угоди» зміст колективного договор визначається сторонами в межах їхньої компетенції.

У колективном договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема щодо нормування й оплати праці, встановленння форми, системи,  розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо), режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку та гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких оргаанізацій працівників.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам мможе бути наданано додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Згідно зі ст. 43 КЗпП до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватися будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Заохочення є публічним проявом пошани як до працівника, так і до трудового колективу у звязку з досягнутими успіхами в праці. Застосування заходів заохочення є правом а не обовязком власника або уповноваженого ним органу.

Крім видів заохочення, передбачених у правилах внутрішнього трудового розпорядку, певні заохочення можуть передбачатися у статутах і положеннях про оплату праці.

За статтею 15 Закону України «Про оплату праці» умови, порядок нарахування і розміри оплати праці, в тому числі премій, установлюються підприємствами в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, перебачених законодавством, генеральною та галузевими (територіальними) угодами.

Тобто підпиємствам надано право самостійно вирішувати питання преміювання працівників, зокрема через розроблення положення про преміювання, яке, як правило, затверджується як додаток до колективного договору.

У цьому положенні визначається коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної системи, показники, умови, розмір, терміни, а також порядок нарахування премій кожній категорії працівників.

Виробничі премії виплачуються з урахуванням виконання працівником виробничих завдань, результатів і якості їхнього виконання тощо.


А.М. Івашина
Головний фахівець апарату ЦР Укрнафтогазпрофспілки

Джерело:«Праця і зарплата»№14 (1122) від 10 квітня 2019 року.