Skip to main content

Соціально-економічний захист


Важливим напрямком діяльності Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України є захист індивідуальних та колективних інтересів її членів на основі подальшого вдосконалення і розвитку соціального партнерства з роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування.

Для цього створено певну законодавчу базу, є апробовані світовою практикою відповідні механізми.

З метою забезпечення соціальної стабільності, розвитку громадянського суспільства, запобігання суспільним конфліктам профспілка бере участь у роботі Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань як єдиного представницького органу на національному рівні для ведення колективних переговорів та соціального діалогу.

Участь голови ЦР профспілки в засіданнях колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості дозволяє оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни,нафтогазової галузі, вживати своєчасних заходів по соціально-економічному захисту членів профспілки.

Голови міжрегіональних, територіальних організацій профспілки, в свою чергу, беруть участь у засіданнях відповідних територіальних органів, активно співпрацюють з підрозділами Національної служби посередництва і примирення на місцях. Результати цієї роботи знаходять своє відображення у галузевих угодах та колективних договорах.

Основним завданням галузевої угоди визначено зосередження зусиль і здійснення конкретних дій, спрямованих, насамперед, на створення умов для продуктивної праці та підвищення життєвого рівня всіх працівників;

Її укладено з метою посилення соціального захисту, підвищення ефективності праці, удосконалення організації та оплати праці, поліпшення медико-соціальної допомоги, забезпечення соціальних гарантій працівникам;

Профспілка продовжує розвивати соціальний діалог з господарськими органами всіх рівнів.

Укладенню угод та колдоговорів передує певна організаційна робота. Практично всіма територіальними організаціями профспілки проводяться семінари, навчання профактиву, розробляються і направляються первинним організаціям рекомендації по укладенню колдоговорів, надається методична допомога.

Підвищується якість колективних договорів шляхом конкретизації окремих їх положень, поліпшується контроль за виконанням, не допускаються порушення законодавчо встановлених гарантій в оплаті праці при укладенні колективних договорів або внесенні змін до них та включення норм, що погіршують матеріальне становище працівників, зменшують соціальний пакет.